INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. LightInTheBox heeft handelsmerken, auteursrechten, octrooien en domeinnamen geregistreerd in de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere relevante landen/regio's, en LightInTheBox is de enige eigenaar van de bovengenoemde rechten. Naast het intellectuele eigendom van de verzameling, rangschikking en assemblage van alle inhoud op deze Site (de "Compilatie") behoort ook uitsluitend aan LightInTheBox.

U mag de handelsmerken, copyrights, patenten en domeinnamen of compilatie van LightInTheBox niet gebruiken op een manier die LightInTheBox in diskrediet brengt of in diskrediet brengt of op een manier die verwarring of schending van toepasselijke wet- of regelgeving kan veroorzaken. De software die op deze Site wordt gebruikt of toegepast (de ‘Software’) is eigendom van LightInTheBox en/of haar softwareleveranciers. De inhoud, de compilatie en de software zijn allemaal beschermd onder staats-, nationale en internationale auteursrechtwetten.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan LightInTheBox. Alle inhoud op de site mag alleen worden gereproduceerd of gedistribueerd met de uitdrukkelijke toestemming van LightInTheBox. Overtreders zullen worden vervolgd in de volle omvang van de wet.

Alle informatie en inhoud met betrekking tot items op de Site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, beschrijvingen die zijn verkregen van leveranciers of bronnen van derden, zijn niet het eigendom, vervaardigd, verkocht of goedgekeurd door LightInTheBox. Vanwege de technische beperkingen kan LightInTheBox niet volledig garanderen dat de genoemde informatie juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is.

2. Tenzij anders bepaald elders in deze Overeenkomst of op de site, alles wat u indient of plaatst op de site en/of LightInTheBox verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, ideeën, knowhow, technieken, vragen, recensies, opmerkingen en suggesties ( gezamenlijk, ‘Inzendingen’) is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten, en door inzending of plaatsing stemt u ermee in om de inzending en alle daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten (met uitzondering van de morele rechten zoals auteurschapsrecht) onherroepelijk in licentie te geven aan LightInTheBox zonder kosten en LightInTheBox zal het royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare recht hebben om dergelijke Inzendingen op alle mogelijke manieren te gebruiken, kopiëren, distribueren, weergeven, publiceren, uitvoeren, verkopen, leasen, verzenden, aanpassen en afgeleide werken te creëren van dergelijke Inzendingen, in welke vorm dan ook, en om dergelijke inzendingen te vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren of decompileren. Alle Inzendingen worden automatisch het enige en exclusieve eigendom van LightInTheBox en worden niet aan u geretourneerd.

U garandeert dat uw Inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk zijn en vrij zijn van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, geschillen of claims van derden. LightInTheBox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig misbruik van auteursrechten of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe om LightInTheBox te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen veroorzaakt door uw wangedrag met betrekking tot de commentaren en opmerkingen voor welke doeleinden dan ook.

Naast de rechten die van toepassing zijn op elke Inzending, verleent u LightInTheBox, wanneer u opmerkingen of recensies op de site plaatst, ook het recht om de naam die u indient te gebruiken bij elke recensie, opmerking of andere inhoud, indien van toepassing, in verband met dergelijke recensie, commentaar of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u alle rechten bezit of anderszins beheert op de recensies, opmerkingen en andere inhoud die u op deze site plaatst en dat het gebruik van uw recensies, opmerkingen of andere inhoud door LightInTheBox geen inbreuk zal maken op of inbreuk zal maken op de rechten van enige derde partij. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of LightInTheBox of derden op een andere manier misleiden om ongerechtvaardigde verrijking te verkrijgen. LightInTheBox kan, maar is niet verplicht, Inzendingen (inclusief opmerkingen of recensies) om welke reden dan ook te verwijderen of te bewerken.

3. BELEID INZAKE INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM

LightInTheBox respecteert intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk, patent, ontwerp en zakelijke vertrouwelijkheid. Als u van mening bent dat de producten die op onze Site worden verkocht inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van u of anderen, bent u van harte welkom om uw rechten te doen gelden en/of een klacht in te dienen in overeenstemming met de procedures en het formaat beschreven in 4.4 hieronder.

Als u een valse kennisgeving van inbreuk verzendt, bent u mogelijk aansprakelijk voor schade (inclusief kosten en advocatenkosten). Als u daarom niet zeker weet of het materiaal inbreuk maakt, neem dan contact op met een advocaat voordat u een kennisgeving indient bij LightInTheBox. Frauduleuze of misbruikende kennisgevingen of ander misbruik van het Intellectuele Eigendomsbeleid van LightInTheBox kan leiden tot beëindiging van de account of andere juridische gevolgen.

4. Als u een eigenaar van intellectueel eigendom bent en u van mening bent dat een product of dienst die beschikbaar is op onze Site inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u de volgende informatie in zijn geheel per e-mail verzenden naar ipip@lightinthebox.com, en dit is de eenvoudigste manier om uw inbreukmelding in te dienen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor nalatigheid of vertraging voor klachten die via andere kanalen worden ingediend, zoals postbezorging, brievenbussen, ander e-mailadres of chatberichten, enz., die niet of vertraagd kunnen worden ontvangen of beantwoord.

Informatie vereist onder de Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2) en/of andere relevante wet- en regelgeving en vorig beleid:

A. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusiviteit waarop vermeend inbreuk is gemaakt;

B. Een beschrijving van het vermeend inbreukmakende werk of materiaal en waar het vermeend inbreukmakende materiaal zich op de site bevindt (product(en) URL);

C. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

D. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of andere eigendomsrechten, zijn vertegenwoordiger of de wet;

E. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweert dat deze worden geschonden door de website (bijv. ‘XYZ copyright’, ‘ABC-handelsmerk, Reg. Nr. 123456, geregistreerd 1/1/04”, etc. Geef in het geval van inbreuk op het auteursrecht het registratienummer van het auteursrecht of een link naar het platform waar het voor het eerst werd gepubliceerd, de URL van het inbreukmakende werk/afbeelding en/of andere informatie waaruit blijkt dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om deze te gebruiken); en and

F. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht naar verluidt is geschonden.

OPPHAVSRETTSANSVARLIG

Navn på utpekt representant:【SURIGUGA Juridisk leder 】

Postadresse: 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

Postnummer: 533941

Telefonnummer: +65 63059667

E-post: ipip@lightinthebox.com

*(Dit e-mailadres is voor het melden van inbreuk op intellectueel eigendom. For kundeklager kontakter du kundeserviceteamet)