ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Η LightInTheBox έχει κατοχυρώσει εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ονόματα τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες σχετικές χώρες/περιοχές. Το LightInTheBox είναι ο μοναδικός κάτοχος των προαναφερθέντων δικαιωμάτων. Εξάλλου, η πνευματική ιδιοκτησία της συλλογής, διάταξης και συγκέντρωσης όλου του περιεχομένου σε αυτόν τον Ιστότοπο (η «Συλλογή») ανήκει αποκλειστικά στη LightInTheBox.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα ονόματα τομέα ή τη Συλλογή της LightInTheBox με οποιονδήποτε τρόπο που υπονομεύει ή δυσφημεί τη LightInTheBox ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση ή παραβίαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται ή εφαρμόζεται σε αυτόν τον ιστότοπο (το «Λογισμικό») είναι ιδιοκτησία της LightInTheBox ή/και των προμηθευτών Λογισμικού της. Το περιεχόμενο, η συλλογή και το λογισμικό προστατεύονται από τους κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων./p>

Η LightInTheBox διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν παραχωρηθεί ρητώς από αυτήν. Οποιοδήποτε περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου μπορεί να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί μόνο κατόπιν ρητής συναίνεσης από τη LightInTheBox. Οι παραβάτες διώκονται στην πλήρη έκταση των προβλεπομένων από τον νόμο.

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που σχετίζονται με προϊόντα στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών στοιχείων, των φωτογραφιών, των ήχων, της μουσικής, των βίντεο, των περιγραφών που λαμβάνονται από πηγές προμηθευτών ή τρίτων δεν ανήκουν, κατασκευάζονται, πωλούνται ή υιοθετούνται από τη LightInTheBox.com. Για λόγους τεχνικών περιορισμών, η LightInTheBox δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, ενημερωμένες ή χωρίς σφάλματα./p>

2. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά οπουδήποτε αλλού στην παρούσα Σύμβαση ή στον Ιστότοπο, οτιδήποτε υποβάλλετε ή δημοσιεύετε στον ιστότοπο ή/και παρέχετε στη LightInTheBox, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ιδεών, τεχνογνωσίας, τεχνικών, ερωτήσεων, κριτικών, σχολίων και προτάσεων (συλλογικά, οι «Υποβολές») είναι και θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές, και με την υποβολή ή την ανάρτηση συμφωνείτε να παραχωρήσετε αμετάκλητα άδεια για την καταχώριση και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτήν (εξαιρουμένων των ηθικών δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα του δημιουργού) στη LightInTheBox χωρίς χρέωση και η LightInTheBox θα έχει το απαλλαγμένο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διεθνές, διαρκές, αμετάκλητο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής, προβολής, δημοσίευσης, εκτέλεσης, πώλησης, μίσθωσης, μετάδοσης, προσαρμογής, δημιουργίας παράγωγων έργων των εν λόγω Υποβολών με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή καθώς μετάφρασης, τροποποίησης, αποσυμπίλησης, αποσυναρμολόγησης ή αντίστροφης μεταγλώττισης των εν λόγω Υποβολών. Όλες οι Υποβολές αποτελούν αυτόματα μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία της LightInTheBox και δεν επιστρέφονται σε εσάς.

Εγγυάστε ότι οι Υποβολές σας, εν όλω ή εν μέρει, είναι σαφείς και απαλλαγμένες από οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αμφισβητήσεις ή αξιώσεις τρίτων. Η LightInTheBox δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν κατάχρηση πνευματικών δικαιωμάτων, ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων, από εσάς. Αναλαμβάνετε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε τη LightInTheBox από τυχόν απώλειες που προκαλούνται λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς από εσάς σχετικά με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις για οποιονδήποτε σκοπό.

Εκτός από τα δικαιώματα που ισχύουν για οποιαδήποτε Υποβολή, όταν δημοσιεύετε σχόλια ή κριτικές στον Ιστότοπο, εκχωρείτε επίσης στη LightInTheBox το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα που τυχόν υποβάλλετε με οποιαδήποτε κριτική, σχόλιο ή άλλο περιεχόμενο σε σχέση με την κριτική, το σχόλιο ή άλλο περιεχόμενο. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή άλλως ελέγχετε όλα τα δικαιώματα για τις κριτικές, τα σχόλια και άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύετε σε αυτόν τον Ιστότοπο και ότι η χρήση των κριτικών, σχολίων ή άλλου περιεχομένου σας από τη LightInTheBox δεν παραβιάζει ή παραβαίνει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση email, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιο άλλο άτομο ή με άλλον τρόπο να παραπλανήσετε τη LightInTheBox ή τρίτους με σκοπό την αποκόμιση αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η LightInTheBox δικαιούται, χωρίς να είναι υποχρεωμένη, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί τυχόν Υποβολές (συμπεριλαμβανομένων σχολίων ή κριτικών) για οποιονδήποτε λόγο.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Η LightInTheBox σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών, του σχεδιασμού και του επιχειρηματικού απορρήτου. Εάν πιστεύετε ότι τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στον Ιστότοπό μας παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας ή τρίτων, μπορείτε κάλλιστα να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ή/και να υποβάλετε καταγγελία σύμφωνα με τις διαδικασίες και τη μορφή που περιγράφονται στην παράγραφο 4.4 που ακολουθεί.

Εάν αποστείλετε ψευδή ειδοποίηση παραβίασης, θα ευθύνεστε για τις όποιες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών) ενδεχομένως προκύψουν. Ως εκ τούτου, εάν δεν είστε σίγουρος/η ότι το υλικό παραβιάζει τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επικοινωνήστε με έναν δικηγόρο προτού αποστείλετε μια ειδοποίηση στη LightInTheBox. Παραπλανητικές ή καταχρηστικές ειδοποιήσεις ή άλλη κατάχρηση της Πολιτικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας της LightInTheBox ενδέχεται να οδηγήσουν σε τερματισμό του λογαριασμού ή άλλες νομικές συνέπειες.

4. Εάν είστε κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία που διατίθεται στον Ιστότοπό μας παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, μπορείτε να στείλετε όλες τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω email στο ipip@lightinthebox.com. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να υποβάλετε την ειδοποίηση παραβίασης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη αμέλειας ή καθυστέρησης για τυχόν παράπονα που υποβάλλονται μέσω άλλων καναλιών, όπως ταχυδρομείο, γραμματοκιβώτιο, άλλη διεύθυνση email ή στιγμιαία μηνύματα κ.λπ., τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να παραδοθούν, ή να μην παραδοθούν, ή να απαντηθούν.

Πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή του ποινικού κώδικα των Η.Π.Α., ενότητα 17, εδάφιο 512, στοιχείο γ, σημείο 2, ή/και άλλων σχετικών νόμων, κανονισμών και προηγούμενης πολιτικής:

A. Ηλεκτρονική ή ιδιόχειρη υπογραφή του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που φέρεται να έχει παραβιαστεί·

B. Περιγραφή του έργου ή υλικού που φέρεται να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πού βρίσκεται το εν λόγω έργο ή υλικό στον ιστότοπο (διεύθυνση URL προϊόντος/-ων)·

Γ. Πληροφορίες επαρκείς για να μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email σας·

Δ. Δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε ακράδαντα πως η αμφισβητούμενη χρήση του υλικού δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο·

E. Προσδιορισμός των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζονται από τον Ιστότοπο (π.χ. «Πνευματικά δικαιώματα ΧΥΖ», «Εμπορικό σήμα ΑΒΓ με αριθ. καταχώρισης 123456, και ημερομηνία καταχώρισης 1/1/04» κ.λπ. Σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, παράσχετε τον αριθμό καταχώρισης πνευματικών δικαιωμάτων ή έναν σύνδεσμο για την πλατφόρμα όπου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, τη διεύθυνση URL του έργου/εικόνας που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή/και άλλες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να τα χρησιμοποιείτε)· και

ΣΤ. Δήλωση από εσάς ότι οι παραπάνω πληροφορίες και η προαναφερθείσα ειδοποίηση είναι ακριβείς και, υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου του οποίου το αποκλειστικό δικαίωμα φέρεται να παραβιάζεται.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όνομα καθορισμένου αντιπροσώπου:【SURIGUGA Legal Officer 】

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

Ταχυδρομικός κώδικας: 533941

Αριθμός τηλεφώνου: +65 63059667

Email: ipip@lightinthebox.com

*(Αυτή η διεύθυνση email προορίζεται για την αναφορά ζητημάτων παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τα παράπονα πελατών, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησής μας)