SZELLEMI TULAJDONJOG

A LightInTheBox az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és más releváns országokban/régiókban bejegyzett védjegyekkel, szerzői jogokkal, szabadalmakkal és doménnevekkel rendelkezik, és a LightInTheBox a fent említett jogok kizárólagos tulajdonosa. Ezenkívül a jelen Webhelyen található összes tartalom összegyűjtésének, elrendezésének és összeállításának (a továbbiakban: „Összeállítás”) szellemi tulajdonjoga szintén kizárólag a LightInTheBox tulajdonát képezi.

Ön nem jogosult a LightInTheBoxhoz tartozó védjegyek, szerzői jogok, szabadalmak és doménnevek, illetve az Összeállítás olyan módon történő felhasználására, amely a LightInTheBoxot bármilyen módon becsmérli vagy lejáratja, vagy bármely más olyan módon, amely zavart okozhat, vagy megsértheti a vonatkozó törvényeket vagy jogszabályokat. Az ezen a Webhelyen használt vagy alkalmazott szoftver (a „Szoftver”) a LightInTheBox és/vagy a Szoftverszállító tulajdona. A tartalom, az Összeállítás és a Szoftver állami, nemzeti és nemzetközi jog általi szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A LightInTheBox minden nem kifejezetten biztosított jogot fenntart.A jelen Webhelyen található bármely tartalom csak a LightInTheBox kifejezett engedélyével reprodukálható vagy terjeszthető. A jogsértés a törvény teljes szigorával büntetendő.

A LightInTheBox nem birtokol, nem gyárt, nem ad el és nem hagy jóvá semmilyen, a Webhelyen található elemekkel kapcsolatos információt és tartalmat, beleértve többek között a beszállítók vagy harmadik felek forrásaiból származó grafikákat, fényképeket, hanganyagokat, zenéket, videókat, leírásokat. A technikai korlátok miatt a LightInTheBox nem garantálhatja teljeskörűen, hogy az említett információk pontosak, teljesek, megbízhatóak, aktuálisak vagy hibamentesek.

2. Hacsak a jelen Megállapodás vagy a Webhely más pontja másként nem rendelkezik, bármit, amit Ön a Webhelyen beküld vagy közzétesz és/vagy átad a LightInTheBox számára, ideértve korlátozás nélkül bármely ötletet, know-how-t, technikát, kérdést, értékelést, megjegyzést és javaslatot (együttesen „Beküldött anyagok”) sem a jelenben, sem a jövőben nem kezeljük bizalmas vagy védett információként, és a beküldéssel vagy közzététellel Ön beleegyezik abba, hogy díjmentesen visszavonhatatlanul licencbe adja a bejegyzést és az ahhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjogot (kivéve az erkölcsi jogokat, például a szerzői jogot) a LightInTheBox számára, és a LightInTheBox jogdíjmentes, világméretű, örökös, visszavonhatatlan és átruházható joggal rendelkezik az ilyen Beküldött anyagok felhasználására, másolására, terjesztésére, megjelenítésére, közzétételére, előadására, eladására, bérbeadására, továbbítására, adaptálására, származékos művek bármilyen eszközzel és bármilyen formában való létrehozására, valamint a Beküldött anyagok lefordítására, módosítására, visszafejtésére, szétszedésére vagy dekompilálására (visszafordítására). Minden Beküldött anyag automatikusan a LightInTheBox kizárólagos tulajdonába kerül, és nem fogjuk visszaadni őket.

Ön garantálja, hogy Beküldött anyagainak egyes részei vagy egésze mentes a szellemi tulajdonjogok megsértésétől, a jogvitáktól vagy harmadik felek követeléseitől. A LightInTheBox nem vállal felelősséget a szerzői joggal vagy harmadik felek bármely más jogával való visszaélésért az Ön részéről. Ön vállalja, hogy kártalanítja a LightInTheBoxot minden olyan veszteség miatt, amelyet a bármely céllal írt hozzászólások és megjegyzések révén Ön által tanúsított helytelen viselkedés okoz.

A bármely Beküldött anyagra vonatkozó jogokon túl, amikor Ön hozzászólásokat vagy véleményeket tesz közzé a Webhelyen, a LightInTheBox számára biztosítja a jogot arra is, hogy az Ön által bármely véleményhez, megjegyzéshez vagy egyéb tartalomhoz elküldött nevet felhasználja, ha van ilyen, az adott vélemény, megjegyzés, illetve egyéb tartalom vonatkozásában. Ön kijelenti és garantálja, hogy az Ön által ezen a Webhelyen közzétett véleményekkel, megjegyzésekkel és egyéb tartalmakkal kapcsolatos minden jognak tulajdonosa, vagy e jogok más módon az ellenőrzése alatt állnak, és hogy véleményeinek, megjegyzéseinek vagy egyéb tartalmainak LightInTheBox általi felhasználása nem sérti bármely harmadik fél jogait. Ön kötelezi magát arra, hogy nem használ hamis e-mail-címet, nem adja ki magát más személynek és nem vezeti más módon félre a LightInTheBoxot vagy harmadik feleket jogalap nélküli vagyongyarapítás érdekében. A LightInTheBox jogosult, de nem köteles bármely okból eltávolítani vagy szerkeszteni bármely Beküldött anyagot (beleértve a hozzászólásokat és a véleményeket is).

3. SZELLEMI TULAJDONJOG MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A LightInTheBox tiszteletben tartja a szellemi tulajdont, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogot, a védjegyet, a szabadalmat, a formatervezési mintát és az üzleti titoktartást. Ha úgy gondolja, hogy a Webhelyünkön eladásra kínált termékek sértik az Ön vagy mások szellemi tulajdonra vonatkozó jogait, akkor érvényesítheti jogait és/vagy panaszt nyújthat be az alábbi4.4. pontban részletezett eljárásoknak és formátumnak megfelelően.

Ha Ön egy jogsértésre vonatkozó hamis értesítést küld be, kártérítési felelősségre vonhatjuk (a költségeket és az ügyvédi díjakat is beleértve). Ezért, ha nem biztos abban, hogy az anyag jogsértő-e vagy sem, lépjen kapcsolatba egy ügyvéddel, mielőtt értesítést küldene a LightInTheBoxnak. A LightInTheBox szellemi tulajdonra vonatkozó szabályzatával kapcsolatos csalárd vagy visszaélésszerű értesítések vagy más helytelen célra történő felhasználás a fiók megszüntetéséhez vagy más jogi következményekhez vezethetnek.

4. Ha Ön szellemi tulajdon tulajdonosa, és úgy gondolja, hogy a Webhelyünkön elérhető bármely termék vagy szolgáltatás sérti az Ön szellemi tulajdonra vonatkozó jogait, akkor a következő információkat kell elküldenie teljes egészében e-mailben az ipip@lightinthebox.com e-mail-címre, és ez a legegyszerűbb módja annak, hogy bejelentse a jogsértést. Semmilyen gondatlanságra vagy késedelemre vonatkozó felelősséget nem vállalunk a bármilyen más csatornákon, például levélkézbesítésen, postaládában, más e-mail-címen vagy azonnali üzenetben stb. tett panaszra való válaszadás késedelme esetén, mivel az ilyen válaszadás meghiúsulhat vagy késedelemmel járhat./p>

Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2) és/vagy más vonatkozó törvények, rendeletek és korábbi irányelvek értelmében szükséges előírt információk:

A. az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;

B. az állítólagosan jogsértő mű vagy anyag leírása, valamint az állítólagosan jogsértő anyag helye a webhelyen (termék vagy termékek URL-je);

C. olyan információk, amelyek észszerűen elegendőek ahhoz, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, például címe, telefonszáma és e-mail-címe;

D. az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen vélelmezi, hogy az anyag vitatott felhasználását a szerzői jog vagy más tulajdonjog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezte;

E. azon szellemi tulajdonjogok azonosítása, amelyeket állítása szerint a webhely megsértett (pl. „XYZ szerzői jog”, „ABC védjegy, Reg. sz. 123456, bejegyezve 04.01.01.” stb.). Szerzői jogok megsértése esetén kérjük, adja meg a szerzői jog regisztrációs számát vagy annak a platformnak a linkjét, ahol először közzé lett téve, a jogsértő mű/kép URL-címét és/vagy egyéb olyan információkat, amelyek igazolják, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy jogosult annak használatára); és

F. az Ön nyilatkozata arról, hogy a fenti információk és értesítések pontosak, és a hamis tanúskodási büntetés terhe mellett kijelenti, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, illetve felhatalmazása van arra, hogy annak a jogtulajdonosnak a nevében eljárjon, akinek kizárólagos jogait állítólagosan megsértették.

SZERZŐI JOGI ÜGYNÖK

Kijelölt ügynök neve:【SURIGUGA jogi tisztviselő】

Levelezési cím: 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

Irányítószám: 533941

Telefonszám: +65 63059667

E-mail: ipip@lightinthebox.com

*(Ez az e-mail-cím a szellemi tulajdon megsértésének bejelentésére szolgál. Ügyfélpanaszokkal forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.)