DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

1. Společnost LightInTheBox má registrované ochranné známky, autorská práva, patenty a doménová jména ve Spojených státech, Evropské unii a dalších příslušných zemích/oblastech a společnost LightInTheBox je výhradním vlastníkem těchto práv. Kromě toho duševní vlastnictví ke shromažďování, uspořádání a sestavování veškerého obsahu na těchto Stránkách („kompilace“) patří rovněž výhradně společnosti LightInTheBox.

Ochranné známky, autorská práva, patenty a doménové názvy LightInTheBox nesmíte používat žádným způsobem, který by znevažoval nebo diskreditoval LightInTheBox, ani jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit zmatek nebo porušení jakýchkoli platných zákonů nebo předpisů. Software používaný nebo aplikovaný na těchto stránkách (dále jen „software“) je majetkem společnosti LightInTheBox a/nebo jejích dodavatelů softwaru. Obsah, kompilace a software jsou chráněny státními, národními a mezinárodními zákony o autorských právech.

Veškeré informace a obsah související s položkami na těchto Stránkách, mimo jiné včetně grafiky, fotografií, zvuků, hudby, videí a popisů získaných od dodavatelů nebo třetích stran, nejsou vlastněny, vyráběny, prodávány ani podporovány společností LightInTheBox. Z důvodu technických omezení nemůže LightInTheBox plně zaručit, že uvedené informace jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné.

All information and content related to items on the Site including but not limited to graphics, photos, sounds, music, videos, descriptions obtained from suppliers’ or third parties’ sources are not owned, manufactured, sold or endorsed by LightInTheBox. For the reason of the technical limitations, LightInTheBox cannot make a full warrant that the said information is accurate, complete, reliable, current, or error-free.

2. Pokud není jinde v této smlouvě nebo na Stránkách uvedeno jinak, pak cokoli, co odešlete nebo zveřejníte na webu a/nebo poskytnete společnosti LightInTheBox, včetně, ale nikoli výlučně, nápadů, know-how, technik, otázek, recenzí, komentářů a návrhů (souhrnně „příspěvky“), je a bude považováno za nedůvěrné a nechráněné a odesláním nebo zveřejním příspěvků souhlasíte, že neodvolatelně licencujete přístup a všechna související práva duševního vlastnictví (s výjimkou morálních práv, jako je autorské právo) společnosti LightInTheBox bez nároku na honorář a LightInTheBox bude mít bezplatné, celosvětové, trvalé, neodvolatelné a převoditelné právo používat, kopírovat, distribuovat, zobrazovat, provádět, prodávat, pronajímat, přenášet, přizpůsobovat a vytvářet odvozená díla z těchto příspěvků jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě. Rovněž může tyto příspěvky překládat, upravovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo dekompilovat. Všechny příspěvky se automaticky stanou výhradním a exkluzivním vlastnictvím společnosti LightInTheBox a nebudou vám vráceny.

Zaručujete, že vaše příspěvky, celé nebo jejich části, jsou jasné a nezahrnují žádné porušení práv duševního vlastnictví, spory ani nároky třetích stran. LightInTheBox nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití autorských práv ani jakýchkoli jiných práv třetích stran z vaší strany. Zavazujete se bránit a odškodnit společnost LightInTheBox proti jakýmkoli ztrátám způsobeným vaším nevhodným chováním, pokud jde o jakékoli komentáře a poznámky.

Kromě práv vztahujících se na jakýkoli příspěvek ve chvíli, když zveřejníte komentáře nebo recenze na Stránkách, udělujete společnosti LightInTheBox také právo používat jméno, pod kterým příspěvek odešlete, s jakýmkoli hodnocením, komentářem nebo případným jiným obsahem v souvislosti s takovým hodnocením, komentářem nebo jiným obsahem. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva na recenze, komentáře a další obsah, který zveřejníte na těchto Stránkách, a že používání vašich recenzí, komentářů nebo jiného obsahu společností LightInTheBox neporušuje ani nenarušuje práva žádné třetí strany. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným, ani jinak uvádět společnosti LightInTheBox nebo třetím stranám zavádějící informace za účelem vlastního nespravedlivého obohacení. LightInTheBox může, ale nemá povinnost z jakéhokoli důvodu odstranit nebo upravit jakékoli příspěvky (včetně komentářů nebo recenzí).

3. ZÁSADY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

LightInTheBox respektuje duševní vlastnictví, včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, designu a obchodního tajemství. Pokud se domníváte, že produkty nabízené k prodeji na našich Stránkách porušují práva duševního vlastnictví vaše nebo jiných osob, můžete uplatnit svá práva a/nebo podat stížnost v souladu s postupy a formátem popsaným v bodě 4.4 níže.

Pokud zašlete nepravdivé oznámení o porušení práv, můžete nést odpovědnost za škody (včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení). Pokud si tedy nejste jisti, zda materiál porušuje autorská práva, obraťte se před odesláním oznámení společnosti LightInTheBox na právního zástupce. Podvodná nebo zneužívající oznámení nebo jiné zneužití zásad duševního vlastnictví společnosti LightInTheBox může mít za následek zrušení účtu nebo jiné právní důsledky.

4. Náleží-li vám práva duševního vlastnictví a domníváte se, že jakýkoli produkt nebo služba dostupná na našich stránkách porušuje vaše práva duševního vlastnictví, můžete zaslat následující informace v plném znění e-mailem na adresu ipip@lightinthebox.com, což je nejjednodušší způsob, jak odeslat oznámení o porušení práv. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nedbalost ani zpoždění jakékoli stížnosti podané prostřednictvím jiných kanálů, jako je doručování pošty, poštovní schránky, jiné e-mailové adresy nebo okamžité zprávy apod., které mohou selhat nebo odpovědět se zpožděním.

Informace vyžadované zákonem Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2) a/nebo dalšími příslušnými zákony, předpisy a předchozími zásadami:

A. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které bylo údajně porušeno;

B. Popis díla nebo materiálu, které údajně porušuje autorská práva, a místo, kde se na webu materiál, který autorská práva údajně porušuje, nachází (adresa URL produktu nebo produktů);

C. Informace přiměřeně dostatečné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, jako je vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

D. Vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv nebo jiných vlastnických práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

E. Identifikace práv duševního vlastnictví, o kterých tvrdíte, že jsou Webovými stránkami porušena (např. „autorská práva společnosti XYZ“, „ochranná známka ABC, Reg. č. 123456, registrováno 1. 1. 2004“ atd. V případě porušení autorských práv uveďte registrační číslo autorských práv nebo odkaz na platformu, kde byla poprvé zveřejněna, adresu URL díla/obrázku porušujícího autorská práva a/nebo další informace prokazující, že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni je používat.); a

F. Vaše prohlášení, že výše uvedené informace a oznámení jsou přesné, a pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněni jednat jménem vlastníka, jehož výhradní práva jsou údajně porušena.

ZÁSTUPCE PRO AUTORSKÁ PRÁVA

Jméno určeného zástupce:【SURIGUGA Legal Officer 】

Poštovní adresa: 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

PSČ: 533941

Telefonní číslo: +65 63059667

Email: ipip@lightinthebox.com

*(Tato e-mailová adresa je určena k hlášení porušení práv duševního vlastnictví. Máte-li stížnosti, kontaktujte náš tým zákaznické podpory)